Mahak Institute interview with Onish Aminelahi about changing Mahak logo

مصاحبه موسسه محک با اونیش امین الهی درباره تغییر لوگوی محک

تغییر لوگوی محک، بار دیگر گویای همراهی این مؤسسه به روز، با مردم است
اونیش امین الهی، مدرس و طراح گرافیک نامآشنای کشورمان در این باره گفت: »در هر اتفاق مهم انسانی که درً شرکتها، جهان رخ میدهد معموال مجموعهها و افرادی که دغدغههای اجتماعی و انساندوستانه دارند دست به کار میشوند و واکنشهایی مرتبط با موضوع نشان میدهند. در زمان شیوع ویروس کرونا تغییر تصویری در نشانه شرکتهای بزرگ به صورت فاصلهگذاری در آنها، به عنوان نمادی از همراهی با جامعه بود. متأسفانه در ایران کمتر شرکت یا ارگان نامآشنایی دست به چنین کاری زد و تنها معدود شرکتهایی به صورت محدود و یا توسط طراحان گرافیک به عنوان دستمایه طنز، تغییراتی در بعضی نشانهها انجام دادهاند. یکی از سازمانهایی که به صورت مشخص و با اعالم همگانی دست به این حرکت نمادین زد، محک بود که به عقیده من این نشان از نوع تفکر و همچنین همراه بودن با مردم و به روز بودن این سازمان دارد.« وی افزود: »محک عالوه بر تغییر لوگو با محوریت فاصلهگذاری اجتماعی، پیشنهادهای تصویری دیگری نیز از نشانه سازمانش ارائه کرد که بر پایه شعار همدلی و نزدیکی دلها و حمایت همیشگی ازبچههای محک بود. این اقدام به نظر من وجه تمایز تغییر نشانه محک باً این نکته متفاوتیدیگر اقدامات بینالمللی در تغییر نشانههاست. دقیقا بود که از این اتفاق جهانی، به عنوان نمادهای بصری یکپارچه برای ارائه شعار و پیام جدیدش استفاده کرد که عالوه بر خاص بودن، به سرعت تمامی مفاهیم را به ذهن بیننده منتقل میکند. اینکه محکً با تغییر و اضافه کردن عناصر توانست ایدههای بصری متفاوتی را صرفا تصویری در لوگو تولید و طراحی کند، بخش جذاب و به یاد ماندنی این روزهای محک است اما فکر میکنم در کنار سه نشانهای که منتشرشد میبایست یک نشانه به صورت کامال خالص و فقط با استفاده ازالمانهای موجود در لوگوی اصلی؛ و نه با حذف یا اضافه کردن عناصر تصویری دیگر، طراحی و منتشر میکرد تا با کمترین تغییرات در نشانه؛ فاصلهگذاری اجتماعی را تبلیغ کند.«

https://mahak-charity.org/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-74.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#IRANIANGRAPHICDESIGNER
#IRANIANARTIST
#PERSIANGRAPHICDESIGNER
#IRANIANPHOTOGRAPHER
#IRANIANGRAPHICDESIGNERS

#طراح_گرافیک_ایرانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu