Onish Aminelahi interview about Dastan (working children) exhibition

مصاحبه اونیش امین الهی در مورد نمایشگاه دستان (کودکان کار)

اونیش امین الهی هنرمند گرافیست معتقد است نکته مهم و حائز اهمیت در دوسالانه تأثیر مستقیم این رویداد ،» دستان ۱ « هنری برا فراد جامعها ست و به عبارتی خروجیا ین رویدادب اید در سطح شهر دیده شود. اونیش امین الهی هنرمند طراح گرافیک و عضو هیأت داوران بخش پوستر دوسالانه که به مناسبت هجدهمین » دستان ۱ « سالگرد تأسیس انجمن حمایت از کودکان کار و با هدف حمایتا زا ین کودکان برگزار م یشود، درباره این دوسالانه و تأثیرات مثبت و منفی آن گفت: همانطور که م یدانید در دنیا، ا نج یاوها و انجمن ها جزو ارکان اصلی یک شهر و کشور هستند و تأثیرات بسیار تعیی نکننده ای بر سیاست ها و تصمیم گیر یهای مهم اجتماعی دارند اما درا یران کمتر چنینا تفاقی رخ می دهد و متأسفانه انجم نها برای زنده ماندن با مشکات مختلف دست و پنجه نرم م یکنند. درا ین میانا نجمن حمایتا ز کودکان کار یکی از باسابقه ترین و مهمترین انجم نها به حساب می آید، انجمنی که هجده سال سابقه فعالیت درخشان دارد. وی تاکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی، قطعاًب ا دیدگاهی کها ینا نجمن دارد سبب دوباره دیده شدن کودکان کار خواهد شد؛ کودکانی که به ویژه این روزها در میان شلوغیا خبارب د، شاید گم شدهب اشند و دیده آفت « نشوند. کودکانی که متأسفانه به عنوان توسط مردم دیده م یشوند و نه » اجتماعی یک معضلا جتماعی.
اولین معیار داوری من تأثیرگذاری اثر بر مردم استامی نالهی توضیح داد: نکته مهم و حائز اهمیت این است که این رویداد تأثیر مستقیم بر افرادجامعه بگذارد، به عبارت دیگر خروجی این فراخوان باید در سطح شهر منتشر شود و مردم در بیلبوردها و محل تبلیغات شهری، آنها را ببینند و تأثیر بپذیرند نه اینکه صرفاً خروجی رویداد یک نمایشگاه هنری باشد برای گروهیخاص. در آن صورت است که می توان گفت این اتفاق نتایج مثبتی در برداشته والا اگر غیر از این باشد، مثل خیلی از نمایشگاه ها و فراخوان های هنری دیگر، صرفاً در حد یک پویش هنری وب دونب ازخورد عمومی باقی می ماند.
امین الهی درباره تأثیر کرونا و قرنطینه بر آثار تولیدی هنرمندان و برپایی رویدادها نیز گفت: متأسفانه در چند ماه گذشته کرونا و دیگر مسائل داخلی که داشتیم باعث دل مردگی همه مردم خصوصاً قشر هنرمند شده است؛ بسیاری از همایش ها، کارگاه ها، نمایشگاه ها تعطیل شدند یا به تعویق افتادند. برخاف آنکه ممکنا ست فکر کنیم که قرنطینه فرصت زیادی در اختیار هنرمندان گذاشته و تولید آثار هنری بدون سفارششان بیشتر می شودا ما تجربه در عمل چیز دیگری را نشان می دهد. تعداد شرک تکنندگان در فراخوا نهایی که در چند وقت اخیر منتشر شده، بسیار کمتر از قبل شده و به نظر می رسد خانه نشینی مالی را درا فرادا یجاد کرده که جلوی خلق کردنشان را تا حد زیادی گرفتها ست.ا لبتها ینها تنها مشاهدات من و همکارانم در برپایی چند نمایشگاه اخیر است و برای اظهارنظر دقیق تر باید مطالعات جامعه شناسیا نجام شود.

https://www.pishkhan.com/Archive/1399/05/13990501/Afkar651021149710748534983250.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#IRANIANGRAPHICDESIGNER
#IRANIANARTIST
#PERSIANGRAPHICDESIGNER
#IRANIANPHOTOGRAPHER
#IRANIANGRAPHICDESIGNERS

#طراح_گرافیک_ایرانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu